LesOlivex

Serveis informàticsMostrar la última columna con awk

Category : awk, bash, Consola, Linux gen 11th, 2015
for x in $(cat ) ; do
echo $(echo $x | awk -v FS="/" '{print $(NF)}')
done